C# : 新台幣轉換為金額大寫(轉國字大寫)

最近在做一個項目的台灣本地化,需要用到新台幣的金額大寫。用 .NET 實現了轉換金額大寫的 RMB(人民幣)和 NTD(新台幣)方法。

經過測試,該方法很可靠。

注意:轉換出的結果為台灣正體。如果需要使用人民幣的大陸簡體大寫寫法,需要轉換為簡體即可。單擊此處瞭解如何進行簡繁轉換。

    /// /// 將新台幣或人民幣轉換為金額大寫形式。
    /// 
    /// 要轉換的數值
    /// 返回轉換的結果。
    public static string GetMoneyUpper(decimal d, MoneyType moneyType)
    {
      string o = d.ToString();
      string dq = "", dh = "";
      if (o.Contains("."))
      {
        dq = o.Split('.')[0];
        dh = o.Split('.')[1];
      }
      else
      {
        dq = o;
      }
      string ret = GetMoney(dq, true, "圓", moneyType) + GetMoney(dh, false, "", moneyType);
      if (ret.Contains("厘") || ret.Contains("分"))
        return cc.ToTraditional(ret);
      if (moneyType != MoneyType.NTD)
      {
        ret = ret.Replace("參", "叁");
      }
      return cc.ToTraditional(ret + "整");
    }
    private static string GetMoney(string number, bool left, string lastdw, MoneyType type) // 內部函數。
    {
      string[] NTD = new string[10] { "零", "壹", "貳", "參", "肆", "伍", "陸", "柒", "捌", "玖" };
      string[] DW = new string[8] { "厘", "分", "角", "", "拾", "佰", "仟", "萬" };
      int first = 4;
      string str = "";
      if (!left)
      {
        first = 1;
        if (number.Length == 1)
        {
          number += "00";
        }
        else if (number.Length == 2)
        {
          number += "0";
        }
        else number = number.Substring(0, 3);

      }
      else
      {
        if (number.Length >= 9)
        {
          return GetMoney(number.Substring(0, number.Length - 8), true, "億", type) + GetMoney(number.Substring(number.Length - 8, 8), true, "圓", type);
        }
        if (number.Length >= 5)
        {
          return GetMoney(number.Substring(0, number.Length - 4), true, "萬", type) + GetMoney(number.Substring(number.Length - 4, 4), true, "圓", type);
        }
      }
      bool has0 = false;
      for (int i = 0; i < number.Length; ++i)
      {
        int w = number.Length - i + first - 2;
        if (int.Parse(number[i].ToString()) == 0)
        {
          has0 = true;
          continue;
        }
        else
        {
          if (has0)
          {
            if (type == MoneyType.RMB)
              str += "零";
            has0 = false;
          }
        }
        str += NTD [int.Parse(number[i].ToString())];
        str += DW[w];
      }
      if (left)
        str += lastdw;
      return str;
    }
  public enum MoneyType
  {
    /// /// 表示新台幣。
    /// 
    NTD,
    /// /// 表示人民幣。
    /// 
    RMB
  }

题外话:我帮你整理了包括 AI 写作、绘画、视频(自媒体制作)零门槛 AI 课程 + 国内可直接顺畅使用的软件。想让自己快速用上 AI 工具来降本增效,辅助工作和生活?限时报名

当前页阅读量为: